Motivatie in de klas: deze 10 trucjes gebruiken leerkrachten om kinderen te motiveren

Als je iets leuk vindt, dan leer je het gemakkelijker… het klinkt zo logisch. En toch is motivatie één van de lastigste dingen in de klas; want hoe motiveer je (alle) kinderen? In dit blog deel ik 10 manieren die leerkrachten gebruiken om leerlingen te motiveren.

Motivatie of ‘MOETivatie’

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, gemotiveerd om de wereld te ontdekken en nieuwe dingen te leren‘ (Hornstra et al., 2016). Echter op school is niet ieder kind in de klas even gemotiveerd. Vooral de dingen die ‘moeten’, worden vaak gedaan omdat het van de juf ‘moet’ maar niet omdat het kind er zelf voor gemotiveerd is. Gemotiveerde leerlingen leren makkelijker, met meer plezier én onthouden beter wat ze geleerd hebben. Geen wonder dat er veel aandacht besteed wordt aan de motivatie in de klas.

Om intrinsiek (dus vanuit je eigen belang) gemotiveerd te kunnen zijn hebben kinderen volgens Hornstra et al. (2016) behoefte aan autonomie, dat betekent dat ze zelf mee kunnen sturen en zelfstandig keuzes kunnen maken vanuit hun eigen interesse. Daarnaast hebben kinderen het nodig om zich competent te voelen (Yes, ik kan het!). Vanuit dit perspectief krijg je de beste motivatie. Daarom is het belangrijk om te streven naar intrinsieke motivatie.

Leerkrachten gebruiken verschillende trucjes in de klas om kinderen te motiveren.

1. De belevingswereld van kinderen gebruiken

Door aan te sluiten bij thema’s en onderwerpen die kinderen bezig houden, zijn ze gemakkelijker te motiveren voor een opdracht. Een opdracht die gaat over bouwen in ‘Minecraft’ is een stuk leuker dan een opdracht in het rekenboek over bouwen. Het doel van ‘ruimtelijk inzicht aanleren’ blijft hetzelfde, maar doordat het kinderen aanspreekt gaan ze er met veel meer goede zin mee van start. Door juist in verhalen of een opdracht zoeken naar onderwerpen die kinderen aanspreken, ontwikkelen ze meer motivatie. Ook werkt het vaak goed om met ‘echte’ materialen te werken; dus echte proefjes doen of blokken bouwen in plaats van alles uit het boek. Dit doe je door bijvoorbeeld:

 • Kinderen materialen van thuis mee laten nemen die passen bij het onderwerp.
 • Proefjes te laten doen, voorwerpen gebruiken, zelf laten ontdekken.
 • De leerkracht neemt een voorwerp mee van thuis (eerst verstoppen onder een kleed om de nieuwsgierigheid te wekken).
 • Namen van kinderen uit de klas gebruiken in plaats van de voorbeeldnamen uit het boek (niet: ‘Jantje telt 7 appels… maar een naam uit de klas gebruiken).

2. Verschillende werkvormen toepassen

Door bij de ene opdracht in tweetallen en bij een andere opdracht in groepjes te werken wordt een opdracht afwisselender. Samen leren is vaak leuker dan alleen. Ook zetten leerkrachten deze zogenaamde coöperatieve werkvormen in bij stukjes van de les, zoals bij de introductie van een nieuw onderwerp kinderen eerst in tweetallen laten praten over wat ze al van een onderwerp weten. Andere werkvormen zijn bijvoorbeeld:

 • Denken-delen-uitwisselen: kinderen denken eerst zelf na over het antwoord, delen het dan met een klasgenootje en vervolgens wordt het klassikaal uitgewisseld.
 • Om de beurt: de kinderen zitten in tweetallen. De leerkracht stelt een vraag waarbij meerdere, korte antwoorden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: Welke landen in Europa ken je? De kinderen geven om de beurt een antwoord.
 • Dobbelen: in de klas wordt een tekst gelezen en nabesproken. Daarna gaan de kinderen in groepjes zitten. Elk groepje heeft één of twee dobbelstenen, waarop bijvoorbeeld staat: ‘wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom‘.

3. Afwisseling in verwerking van de leerstof

De manier waarop een opdracht gemaakt wordt, kan ook afgewisseld worden. Het hoeft niet altijd het lesje opschrijven te zijn. Het kunnen ook werkvormen zijn zoals presenteren op een poster wat je geleerd hebt, of een stripverhaal maken over de Romeinen bij geschiedenis. Daarnaast worden er door afwisselende verwerkingsvormen ook andere talenten van kinderen ingezet. Kinderen die muzikaal zijn maken bijvoorbeeld een rap over het onderwerp en kinderen die creatief aangelegd zijn een werkstuk. Deze manier van werken wordt steeds vaker ingezet bij de zaakvakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis.

4. Autonomie: zelf meedenken

Uit onderzoek blijkt dat de inbreng van kinderen zelf een positieve invloed heeft op de motivatie. Hierbij krijgen kinderen de mogelijkheid om zelf te kiezen (ook wel autonomie genoemd). Welke opdracht willen ze uitvoeren, met wie en in welke volgorde? Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het werken met een weektaak.

 • Laat kinderen zelf een planning maken.
 • Laat leerlingen zelf inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben en hoe ze taken gaan maken.
 • Laat kinderen zelf nakijken.
   

5. Doel van de les uitleggen

Als je weet waarom iets belangrijk is om te leren, dan motiveert dat ook meer om er mee aan de slag te gaan. Aan het begin van de les vertellen leerkrachten dan ook vaak wat er in die les geleerd wordt. Ook zie je de doelen steeds vaker in de lesboeken staan bij het begin van de les. Leerlingen willen graag weten dat wat ze doen de moeite waard is en waarom het nuttig is om te leren. Hierdoor zijn ze meer gemotiveerd als ze begrijpen dat de stof zinvol is en als ze een link kunnen leggen naar hun eigen leefwereld.

6. Manieren van feedback geven

De feedback die kinderen krijgen is ook van invloed op het welbevinden en dus ook de motivatie. Feedback kan prestatie- of inzetgericht zijn. Prestatiegerichte feedback is gebaseerd op het cijfer dat leerlingen gehaald hebben (Een acht, hartstikke goed). Inzetgerichte feedback gaat over hoe het kind zich heeft ingespannen (Ik kan zien dat je hard gewerkt hebt, hartstikke goed). Daarnaast kun je in de feedback aandacht besteden aan het proces (Je hebt het volgens mij beter begrepen dan vorige keer, volgens mij heb je erg je best gedaan). Doelgerichte en persoonlijke complimenten laten kinderen stralen, en werkt motiverend!

7. Belonen als motivatie

Op school worden diverse manieren van belonen gebruikt. Meestal geen ‘materiële’ zaken zoals cadeautjes, maar bijvoorbeeld wel in de vorm van een momentje vrij tekenen, langer buiten spelen of een spel mogen kiezen bij de gymles. Ook werken sommige leerkrachten met een beloningssysteem waar bijvoorbeeld door middel van punten of stickers gespaard wordt voor een beloning. Vaak zijn kinderen hier erg gemotiveerd voor. Als je bijvoorbeeld met de klas samen werkt aan hetzelfde doel ‘je vinger opsteken als je iets wilt vragen’ geeft dit ook een goed groepsgevoel om dit met elkaar te doen. En de beloning is ook met zijn allen!

Soms wordt ook wel eens gekozen om een individueel beloningssysteem in te zetten voor een persoonlijk leerdoel van een kind. Een veelgebruikte methode hiervoor is bijvoorbeeld ‘Kids Skills’. Hierbij werken kinderen aan een eigen vaardigheid en mogen ze aan het einde als beloning kiezen hoe ze dit gaan vieren als het doel bereikt is. Beloningen in de klas zijn bijvoorbeeld:

 • Een klusje of taakje mogen doen voor de leerkracht.
 • Een spelletje tussendoor.
 • Een filmpje kijken of een liedje op het digibord luisteren (zelf gekozen door een leerling).

8. Verplaats je in de kinderen

Elk kind heeft de behoefte om ergens bij te horen en zich gewaardeerd, gerespecteerd en verbonden te voelen. Zowel met klasgenoten als met de leraar. Wanneer de leerkracht luistert naar de wensen, meningen en gevoelens van kinderen is er meer wederzijds begrip. Hierbij erkent de leerkracht weerstanden en probeert hij/zij zich in te leven in de wereld van de kinderen.

9. Erbij horen en verbondenheid

Veel leerkrachten betrekken de kinderen door bijvoorbeeld een schema te maken wie welke klusjes mogen doen. Sommige leerkrachten hebben takenborden of takenlijstjes waarop taakjes staan die kinderen mogen doen. Kinderen voelen zich vaak heel belangrijk als ze een taak mogen doen op school. Ook een positieve sfeer in de klas draagt bij aan de verbondenheid. Kinderen moeten zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken.

10. Positieve benadering

Het is belangrijk dat de leerkracht persoonlijke aandacht biedt, belangstelling toont en dat kinderen gestimuleerd en bevestigd worden in positief gedrag. Veel leerkrachten gebruiken het trucje van de positiviteit.

 • Eens kijken wie er al netjes klaar zit…
 • Niet: ‘wat zijn jullie druk’, maar ‘wat is er aan de hand?
 • In een les waar kinderen door elkaar heen praten: ‘Ik hoor zoveel goede ideeën, maar ik hoor ze allemaal tegelijkertijd ‘.

Deze 10 voorbeelden zijn manieren die veel leerkrachten toepassen. Natuurlijk heeft iedere leerkracht zijn eigen stijl, maar ik denk dat alle leerkrachten hun kinderen graag zien leren in de klas. De leerkrachten die ik gesproken heb gaven vaak aan dat ze vooral de ‘relatie’ met een kind als belangrijkste eerste stap vonden om vervolgens tot leren te komen. Als je lekker in je vel zit, je goed voelt in de klas dan is dat een grote meerwaarde om met plezier te leren.

Dit blog is geschreven door Shelby Vos-van Andel, leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs. Na het afronden van de PABO heeft ze zich gespecialiseerd in gedrag met de Master SEN- gedragsspecialist.

Geraadpleegde bronnen:
Naast gesprekken met leerkrachten, begeleiders en collega’s heb ik de volgende bronnen geraadpleegd:
– Hornstra, L., Weijers, D., van der Veen, I., & Peetsma, T. (2016). Motiverend lesgeven handleiding voor docenten [Website]. https://www.leraar24.nl/app/uploads/motiverend_lesgeven_handleiding.pdf
– Inzichten uit onderzoek over motivatie. (2019, 18 maart). Leerling 2020. https://leerling2020.nl/inzichten-uit-onderzoek-over-motivatie/
– Kerpel, A. (2019, 6 mei). Coöperatieve werkvormen. wij-leren.nl. https://wij-leren.nl/cooperatieve-werkvormen-artikel.php

Groei mindset: een uitleg voor kinderen

Alle ouders wensen hun kind niets minder dan het allerbeste toe. Je wenst je kind toe dat het stevig in eigen schoenen komt te staan, het beste uit zichzelf leert te halen en van zichzelf leert houden. Onderzoek toont aan dat het je kind kan helpen om aandacht te schenken aan het aanleren van een groei mindset. Je leert je kind hiermee dat succes niet zomaar op je af komt, maar dat je er hard voor moet werken, veel voor moet oefenen en flink voor moet doorzetten. Je kind kan hier een leven lang profijt van hebben en een grote liefde voor leren ontwikkelen. Lijkt het je interessant om je kind hier iets over te leren? Lees verder voor tips om je kind een heldere uitleg te geven over wat een groei mindset nu precies is en wat je eraan kunt hebben in je leven.

Groeien of stilstaan

Je mindset is de wijze waarop je denkt over je intelligentie en je mogelijkheden en over de veranderbaarheid daarvan. Carol Dweck, de grondlegster van de mindset-theorie, onderscheidt twee soorten mindsets. De vaste mindset: deze mensen denken dat hun intelligentie vanaf hun geboorte vaststaat en dat ze deze niet kunnen laten groeien. De groei mindset: deze mensen denken dat ze slimmer kunnen worden en hun brein kunnen laten groeien door uitdagingen aan te gaan. In onderstaande poster zijn de verschillen weergegeven tussen een vaste mindset en een groei mindset. Bekijk deze afbeelding samen. Lees de tekst en bekijk de afbeeldingen: wat roepen ze voor gevoel op bij je kind. Wordt de aandacht van je kind getrokken naar de linkerkant of naar de rechterkant van de poster? Leg aan je kind uit dat de Q op de linkerkant van de poster kan helpen bij het leren van iets nieuws. Deze Q gelooft er namelijk in dat hij elke dag weer een beetje slimmer kan worden!

Een sterk brein

Iemand met een groei mindset gelooft erin dat het brein elke dag kan groeien. Uit onderzoek blijkt ook dat het brein veranderbaar is. Door het aangaan van nieuwe uitdagingen en het leren van nieuwe dingen legt je brein telkens nieuwe en sterke verbindingen. Je kunt dit principe op een beeldende manier uitleggen door middel van het maken van een wol-bol met lijm en een ballon. Bekijk dit filmpje voor een duidelijke instructie. Leg tijdens het maken uit dat je hersenen nieuwe en sterke verbindingen leggen als je uitdagingen aangaat en nieuwe dingen leert. Je brein groeit elke dag! Hoe meer uitdagingen je aan gaat, hoe sterker het netwerk van verbindingen wordt. Dit geldt ook voor de wol-bol die jullie maken: hoe meer draden je over elkaar heen wikkelt, hoe steviger het eindresultaat zal worden. Laat de bol een aantal dagen drogen en hang deze op een centrale plek op. Het is een mooie reminder in huis om elke dag even aandacht te besteden aan het sterker maken van het brein van je kind.

Vallen en weer opstaan

Een belangrijk kenmerk van een groei mindset is ‘doorzetten’. Iemand met een groei mindset geeft niet op. Tegenslagen worden juist gezien als extra uitdaging; hier word je alleen maar sterker van! Leg dit principe uit aan je kind door op de trap in jullie huis (of een andere trap buitenshuis) op acht verschillende traptreden obstakels te leggen in de vorm van kleine, ingewikkelde opdrachten die net buiten de comfortzone van je kind liggen. Denk bijvoorbeeld aan een rebus, een sudoku-puzzel of een som. Bij het oplossen van elke puzzel ontvangt je kind een letter. Lukt het nog niet? Stimuleer je kind om toch door te zetten. Benoem het fijne gevoel dat hoort bij het bereiken van een doel en benoem ook het gevoel dat hoort bij het aangaan van een uitdaging. Je kunt soms gefrustreerd raken, boos worden of bang zijn om te falen. Dit hoort erbij en is ok. Als je kind alle acht de opdrachten heeft voltooid en alle letters heeft verzameld, dan mag er bovenaan de trap een poging gedaan worden om een zin te maken van alle losse letters. Je kind zal blij en trots zijn bij het uitspreken van de acht letters die de zin vormen: ‘IK KAN HET’.

Voor jonge kinderen kan het leuk zijn om samen deze video te bekijken. In deze video ontdekt een kuikentje dat je erg veel treden moet beklimmen om je doel te behalen en dat het klimmen een kwestie is van vallen en weer op leren staan. In het echte leven is dat ook zo en juist daarom is leren doorzetten zo ontzettend belangrijk!

Maak groeien tastbaar

De kern van de  groei mindset is de overtuiging dat je erin gelooft dat je elke dag weer opnieuw kunt groeien. Het is interessant om te achterhalen hoe je kind op dit moment denkt over groeien. Wat betekent ‘groei’ eigenlijk? Op wat voor manieren kun je als mens groeien? Groeien je hersenen ook elke dag op school? En thuis? Om het onderwerp ‘groei’ tastbaar en zichtbaar te maken zouden jullie samen bijvoorbeeld kiemgroenten kunnen laten groeien. Kiemgroenten groeien binnen een week al uit tot eetbare spruiten en dit lukt bijna altijd. Vraag je kind tijdens het groeiproces van de kiemgroenten wat er voor hem, haar of hen nodig is om je hersenen te laten groeien? Leg uit dat dit voor iedereen anders kan zijn. Help je kind eventueel door voorbeelden te geven van begeleiding bij het aangaan van uitdagingen (bijvoorbeeld samenwerken met een leeftijdsgenoot of de hulp van een volwassene die je toespreekt met positieve, coachende woorden).  Vertel ook eens hoe jij het beste leert en daar telkens weer van groeit. Jouw succes –én faalervaringen zijn goud waard voor je kind. Sluit af met een lunch: een broodje gezond met jullie zelfgekweekte kiemgroenten. Op naar het volgende groeiproces!

Tijdens het oefenen op Squla wordt je kind ook gestimuleerd om een groei mindset aan te nemen. Als er bijvoorbeeld een vraag fout wordt beantwoord dan mag je kind deze gewoon opnieuw proberen te beantwoorden. Als je fouten maakt, dan is dat een teken dat je iets doet wat je nog niet helemaal beheerst en daar wordt je brein nu juist ontzettend sterk van!

Zon, zee en kennis: 10 educatieve spelletjes voor de zomer!

Door de zonnige dagen aan het strand, de vele ijsjes en de bbq’s heen poppen er leermomenten op. Hoeveel gram groenten prik jij op een spies? Welke grondstof halen we uit (strand)zand en hoeveel citroenen hebben we nodig voor zelfgemaakte lemonade? Zie zo, de kernvakken rekenenspelling en taal lopen gewoon door deze zomer – maar dan op teenslippers! In deze blog ontdek je 10 educatieve spelletjes om te blijven leren deze zomer!

Zonnige tips voor een zomer lang leuk leren:

1. Ijsjes tellen

Ijsjes zijn onlosmakelijk verbonden met een zonnige zomer. Of het nu een ijsje betreft van de plaatselijke ijssalon of een ijsje op een dorpsplein in Italië: de ‘summer-vibe’ is altijd gegarandeerd! Ijsjes zijn niet alleen super lekker, maar lenen zich ook uitstekend voor een leuke reken-oefening én een knutsel-atelier.

Knip ronde muntjes uit stevig karton, gebruik eventueel een 2 Euro muntstuk als ‘mal’. Teken of schilder samen op de voorkant van elk muntje een ijsje. Schrijf op de achterkant van elk muntje de waarde van de ‘ijsmunt’. Je bespreekt van tevoren met je kind hoeveel bollen ijs hij/zij mag kopen de komende vakantieweken. Vanaf het moment dat je kind de munten in handen krijgt heeft hij/zij zelf de regie: “koop ik 4 x 1 bol ijs of 2 x 2 bollen ijs of…”.

Je kunt voor jongere kinderen achterop de munt de waarde aanduiden door er ‘1 bol’ op te schrijven. Voor wat oudere kinderen kun je de waarde in Euro’s uitdrukken en ze net zoveel munten geven, zodat ze zelf een bolletje bij elkaar moeten zoeken. Stel een bol ijs kost Eur. 1,40 bij de ijssalon, dan maak je bijvoorbeeld muntjes van Eur. 0,50 en muntjes van Eur. 0,20 en Eur 0,10. Je kunt er voor oudere kinderen ook voor kiezen om een ijsjes-strippenkaart te knutselen en echt geld te geven om zelf mee te rekenen. Rekenen en ijs eten gaan verrassend lekker samen deze zomer!

2. Dorst-lessen

Als de temperaturen stijgen in de zomer, dan is het belangrijk dat je kind voldoende vocht binnen krijgt op een dag. Praat met je kind over drinken: drinkt je kind makkelijk uit zichzelf of moet je je kind er vaak aan herinneren om voldoende te drinken? Drinken kan leuker worden voor kinderen als er een doel aan verbonden is en als dit doel ook tastbaar gemaakt wordt.

Zoek daarom eens samen op hoeveel jouw kind per dag moet drinken. Dit is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Zet samen in de ochtend een maatbeker klaar, zodat je kind kan zien en afmeten hoeveel hij/zij moet drinken die dag. Print eventueel ook een drinkmeter uit, waarop je kind een glas in kan kleuren, nadat het opgedronken is én bekijk voorafgaand aan het vullen van de maatbeker deze video over inhoudsmaten. Leuk het water op met wat verse aardbeien, citroenpartjes, komkommer of munt. Slurp!

3. Reisgids ontdekkingsreis

In tijden waarin Google onze oneindig grote reisgids is geworden, is de papieren variant op de achtergrond geraakt. Toch kan het heerlijk ontspannen en leerzaam zijn om die ouderwetse reisgidsen nog eens op te graven. Als jullie op vakantie gaan, dan is het natuurlijk extra leuk om een reisgids over dat land op te halen bij de bibliotheek of de plaatselijke boekhandel.

Topografie en begrijpend lezen komen zo mooi samen. In de meeste gevallen zijn de reisgidsen voor volwassenen. Lees en bekijk de gidsen daarom ook samen. Laat je kind kleine stukjes voorlezen en vertellen over wat hij/zij ziet op de afbeeldingen in de gids. Zoek ‘moeilijke’ woorden samen op. Ben jij al ooit zelf in dit land geweest? Deel jouw geliefde vakantieherinneringen en maak samen met je kind plannen om nieuwe herinneringen te maken.

4. Familiequiz, de zomer editie

Leuk de zwoele zomeravonden samen op de lounge- of tuinbank op met een sprankelende familie-zomerquiz. Zet een paar lekker snacks klaar, schenk een fris drankje in en quizzen maar! Laat alle gezinsleden een quiz maken over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld met weetjes over alle gezinsleden, over jullie vakantiebestemming of over een hobby of passie. Het maken en spelen van deze quizzen werkt ondersteunend voor het taalbegrip en daarnaast oefent je kind ook met spelling. Help jonge kinderen op weg en maak met hen samen een quiz met vragen die zijn afgestemd op hun belevingswereld.

5. Sportieve voorspellers

Er komt een zomer vol met sport aan! De Olympische zomerspelen, het EK-voetbal, de Tour de France. Deze sportzomer biedt je kinderen de perfecte gelegenheid om te rekenen, te organiseren én om zelf een tabel te leren maken. Laat je kind een sport kiezen waar hij of zij zich mee verbonden voelt. Organiseer een ‘poule’ door bij buren, familie en vrienden te informeren wie er mee willen doen. Laat iedereen een klein geld bedrag inleggen of speel voor de eer. Maak vervolgens samen een tabel. Een eenvoudige tabel kun je op papier maken, maar voor kinderen in de bovenbouw is het ook leerzaam om digitaal een tabel te maken, bijvoorbeeld in Excel. Er zijn online talloze voorbeelden te vinden, ter inspiratie. Ben je zelf geen Excel-wonder? Er bestaan ook handige apps om een pool in op te zetten, zoals deze van de KNVB.

6. De watermeloen-breuk

Zo’n grote frisgroene bal op het aanrecht! Er is geen kind die daar vanaf kan blijven. Het is dus opschieten geblazen om aan de slag te gaan met deze zomerse rekenles, voordat de meloen in 2 grote helften gespleten op de keukenvloer ligt (omdat het toch wel erg leuk is om even te proberen of de meloen het ook goed als voetbal zou doen 😊).

Leg een watermeloen op het aanrecht en pak er papier, een pen en een mes bij. Beheer als ouder het mes. Vraag je kind voor elk snede die je maakt in de meloen, op het papier te schrijven welke breuk er voor hem/haar ligt. De hele meloen is 1/1. Een part meloen in 4 stukken gesneden is 1/4. Drie stukken meloen van een meloen die in 8 stukken is gesneden is 3/8 enzovoort. Stem het aantal parten en de vragen die je stelt af op het rekenniveau van je kind. Vergeet ook niet om een nieuwe vraag te stellen, nadat jullie allebei een sappige part op hebben gegeten. Welk breuk blijft er over op het aanrecht?

test

sadfasdfasdfasdf asdf asdf asdf asdf asdf asdsadasdasdf asdfas dasdf

aasdf asdf asdf asdf

7. Un, deux, trois – tellen maar!

Zie je jezelf nog zitten, in de auto (zonder airco!), op weg naar Zuid-Frankrijk? Geen tablet, geen telefoon…alleen een autoraam, een woordzoeker en de zoveelste herhaling van het favoriete cassettebandje op de achtergrond. Wat ging je doen, zo’n 12 uur lang? Dan maar tot tien leren tellen in de taal van het land van bestemming.

Tot tien leren tellen in een vreemde taal kan ook voor de kinderen van deze generatie nog steeds leuk én nuttig zijn. Het is veelvuldig bewezen dat jonge kinderen vreemde talen relatief snel opnemen. Herhaling is hierbij uiteraard van belang. Dus tablets en telefoons weg en tellen maar….in alle talen! Probeer voor de liefhebber ook eens een heel eenvoudig sommetje in een andere taal. TIP Gebruik de voice-over van Google translate om de uitspraak samen te oefenen,

 • Mooi

  Ja toch

 • 23423

  dus

 • Waanzinnige applicatie

  Droom!

8. Het zonnige zonnebloem-project

Plant deze zomer een zonnebloem in jullie tuin of op jullie balkon. Dit project draait om de zaden van de zonnebloem én om het delen van vrolijkheid. Jullie gaan de zonnebloemzaadjes namelijk drogen en uitdelen. Volg de groei van de zonnebloem en geniet van de vrolijke gele blaadjes van de zonnebloem als deze uiteindelijk in bloei staat. Begint de bloem enigszins slap te hangen? Dan is het tijd voor het rijpen van de zaden. Als de zaadjes een beetje van elkaar loslaten, dan zijn ze rijp. Je kunt het bloemenhoofd nu afsnijden. Hang het ondersteboven op een droge plek, zodat de zaadjes goed opdrogen. Als de zaden goed droog en uitgerijpt zijn, dan kun je ze daarna uit het bloemenhoofd halen of je hangt er een papieren zak onder waar ze in kunnen vallen.

Nu kunnen jullie starten met het leukste onderdeel van het project: het delen van vrolijkheid. Schrijf een aantal namen op van mensen in de buurt, in je familie of in je vrienden kring die wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken. Maak een mooie, zonnige kaart of tekening van een zonnebloem en schrijf er een vrolijke tekst of gedicht bij. Maak vervolgens zelf papieren zakjes voor de zonnebloemzaadjes. Tel samen alle zonnebloemzaadjes en reken uit hoeveel zaadjes je in elk zakje gaat stoppen, zodat iedereen er net zoveel krijgt. Zou je kind door hebben gehad dat hij/zij bezig is geweest met rekenen, spelling en taal? Nu is het tijd om de zonnige verrassing rond te gaan brengen. Dat de zon maar veel mag schijnen voor iedereen!

9. Sterrenkijken

Heldere zomernachten betekent – sterren kijken! Pak die sterrenkaart erbij of zet je smartphone in de startblokken met een speciale sterren-app (apps als SkyView, Star Walk, en Night Sky zijn aanraders!). Samen met je kind duik je dan de nachtelijke hemel in, op zoek naar die fonkelende sterrenbeelden. Wie spot als eerste de grote beer of de kleine beer? Spannend!

Maar weet je wat ook leuk is? Tijdens het sterrenkijken kan je je kind ook van alles vertellen over het universum. Je kunt babbelen over hoe sterren geboren worden, hoe ver ze wel niet van ons verwijderd zijn, en misschien zelfs een beetje over de geschiedenis van de astronomie.

En hey, waarom laat je je kleine astronaut niet een sterrenkijkdagboek bijhouden? Je kind kan erin noteren welke sterrenbeelden ‘ie heeft gespot en wat tekeningen maken van wat jullie samen hebben gezien.

How to do…

sdfsdfsdf

step image

rtrtr

ertret

ertert

10. Picknick-planning

Ga samen met je kleine avonturier een waanzinnige picknick plannen. Hoeveel stokbroodjes denken jullie nodig te hebben? En wat dacht je van een knalfeestje vol activiteiten? Of het nu frisbeeën, een potje voetbal of verstoppertje is, of misschien zelfs een creatieve natuurknutsel – alles kan en mag!

Laat je kiddo een checklist maken van alles wat je nodig hebt voor de picknick – van snacks tot sapjes en superleuke spelletjes. Geef ze een budget en kijk hoe ze hun wiskundige wonderkrachten gebruiken om de kosten uit te rekenen. En duik samen de keuken in! Laat je kind recepten uitzoeken, ingrediënten bij elkaar zoeken en helpen bij het klaarmaken van het eten. Kookpret gegarandeerd!

En waarom zou je deze picknick niet gebruiken om wat natuurkennis op te doen? Laat je kleintje de vogels, planten en bomen die jullie tegenkomen herkennen. En hey, als je naar een groot park of bos gaat, laat je kind dan het pad uitstippelen. Een perfect moment om hun navigatievaardigheden en kennis van de wereld om hen heen te verbeteren.

Leer deze zomer ook op Squla!

En niet te vergeten – je kind kan natuurlijk ook op Squla aan de slag! Oefen deze zomer met rekenenspelling en taal en verschijn volgend schooljaar weer als een stralend zonnetje in de klas ☼