Algemene voorwaarden Studira

Welkom bij de algemene voorwaarden van Studira. Hier lees je welke afspraken je met ons maakt als je gebruik wilt maken van ons platform. Lees deze voorwaarden goed door, zodat je weet wat jij wel en niet mag doen en wat wij wel en niet mogen doen. Onder ieder kopje staat steeds een korte samenvatting in eenvoudige taal. Dus vind je het allemaal maar lang en lastig, lees dan alleen die stukjes tekst even door. Als we iets aan onze voorwaarden veranderen, laten we je dat via de website of per e-mail weten.

Studira is een handelsnaam van De Digitale School B.V. (KvK-nummer 32144948). Wij zijn gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam. Je kan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via contact@studira.nl

Toegang tot het Platform

Je kunt pas een account aanmaken als je akkoord gaat met onze voorwaarden. Vul al je gegevens eerlijk in en houd je nickname en wachtwoord geheim. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor alles wat er via jouw account gebeurt. Het kan gebeuren dat Studira soms niet (goed) werkt, bijvoorbeeld door een storing of omdat we bezig zijn de site nog beter te maken. Studira mag informatie (tijdelijk) offline halen, maar we zullen dit natuurlijk nooit zomaar doen.

 • Deze algemene voorwaarden gaan over elk gebruik dat je van ons platform maakt. Je kunt op ons platform snel en gemakkelijk woordjes leren via online woordenlijsten (hierna: “Platform”). Je kan inzicht krijgen in jouw gebruik van het Platform en je vorderingen via de overzichten en rapportages.
 • Om gebruik te kunnen maken van ons Platform, moet je een overeenkomst aangaan met Studira (“Overeenkomst”), waarna je een account kunt aanmaken en je kunt inloggen met je inloggegevens. Je kan het kinderaccount (persoonlijke en afgeschermde omgeving van de leerling) en je inloggegevens beheren zoals beschreven op het Platform. Kinderaccounts zijn gekoppeld een ouderaccount, tenzij een los kinderaccount kan worden aangemaakt. De ouders is aansprakelijk voor al het gebruik van het Platform dat via de inloggegevens van zijn kind wordt gemaakt.
 • Je moet je inloggegevens geheim houden. Zodra je weet of denkt dat jouw inloggegevens gebruikt worden door iemand anders, moet je direct maatregelen nemen zoals het veranderen van je inloggegevens. Ook moet je ons daarover informeren.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor al het gebruik van het Platform via jouw inloggegevens. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Platform door jou op enige wijze onrechtmatig is.
 • De informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt, moet compleet en juist zijn. Als deze informatie niet langer juist is, moet je deze aanpassen.

Het is niet toegestaan om

 1. andere gebruikers om hun inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
 2. toegang te krijgen of proberen te krijgen tot het Platform op een andere manier dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
 3. iemand anders toegang te geven tot jouw account.
 • Wij mogen het Platform of de daarop beschikbare informatie (“Content”) altijd (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken als dit voor het aanbieden van het Platform noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het onderhoud van het Platform.
 • Wij garanderen niet dat het Platform altijd en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of andere fouten/gebreken. Wij zijn niet aansprakelijk of schadeplichtig voor schade in verband met het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

Gebruik van het platform

Je mag Studira alleen gebruiken als je je netjes gedraagt. Hiermee bedoelen we dat je eerlijk bent, geen dingen stuk maakt, niet aan Studira probeert te verdienen, geen rare grapjes maakt en niet scheldt of op een andere manier onbeschoft bent. Houd je je niet aan deze regels, dan kunnen wij ervoor zorgen dat je Studira niet meer kan gebruiken.

De functionaliteiten van het Platform zijn afhankelijk van het type account dat je hebt. Je gebruik van het Platform mag niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform en/of de computersystemen van Studira te omzeilen;
 3. bestaan uit het gebruik van tools en/of oplossingen (van derden) om Content over te nemen, of om het Platform op enige andere manier te spideren, scrapen of doorzoeken;
 4. commercieel zijn, zonder schriftelijke toestemming van Studira;
 5. de infrastructuur van het Platform belemmeren;
 6. in strijd zijn met de goede zeden;
 7. de belangen en goede naam van Studira schaden;
 8. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of wet- en/of regelgeving;
 9. inbreuk maken op de rechten van Studira en/of derden, zoals IE-rechten en privacy-rechten, of;
 10. op een andere manier onrechtmatig zijn.

Wanneer je in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of wanneer wij van mening zijn dat jouw handelingen kunnen leiden tot schade of aansprakelijkheid van Studira of anderen, mogen wij altijd jouw gebruik van het Platform beperken, opschorten of buiten gebruik stellen. Wij zullen hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Betaling

Studira heeft lidmaatschappen (dit noemen wij een account), waarvoor je moet betalen. Soms geven we een kortingscode weg. Deze code mag je maar één keer gebruiken. Kies je voor een betaalde account, dan moet jij (of je ouders) op tijd betalen. Als je niet op tijd betaalt (kan gebeuren), krijg je een waarschuwing. Betaal je dan nog steeds niet? Dan kun je niet meer inloggen op Studira totdat je betaald hebt. 

 1. Je bent een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het Platform. Wanneer een vergoeding is verschuldigd, geldt het volgende. Je moet de prijs voor het Platform betalen, ook als je geen gebruik maakt van het Platform. De prijs voor het Platform is afhankelijk van de duur van jouw lidmaatschap en het soort pakket dat je afneemt. De soorten lidmaatschappen en bijbehorende prijzen staan op onze website, tenzij anders overeengekomen.
 2. Je kunt betalen op de manieren zoals omschreven op onze website.
 3. Wij mogen betalingen via creditcard of bankrekening verifiëren. Je betaalt binnen de termijn zoals vermeld op onze website, tenzij we een andere periodieke betaling met jou zijn overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald.
 4. Als er op onze website geen betalingstermijn is vermeld en wij met jou niets anders hebben afgesproken, moet je binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.
 5. Als je niet op tijd betaalt, zullen we je dat melden en een termijn geven om alsnog te betalen. Als betaling nog steeds uitblijft, mogen wij jouw toegang tot het Platform opschorten of beperken tot het moment je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, inclusief betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente. Als je klachten hebt over facturen en/of het Platform, schort dat jouw betalingsverplichtingen niet op.
 6. Wij hebben het recht om twee keer per kalenderjaar, in  januari en september, de op dat moment geldende prijzen en tarieven aan te passen. Dit doen wij op basis van het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl), of op een andere door PlatoPlus  redelijk geachte basis.Over de basis voor de prijsverhoging zullen wij je informeren..
 7. Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Als je bij een bestelling een kortingscode hebt verzilverd, dan hebben wij het recht de oorspronkelijke prijs voor het Platform in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij vinden het fijn als je onze content (uitlegfilmpjes, oefeningen, samenvattingen et cetera) alleen op Studira gebruikt en niet op allerlei andere websites zet. 

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, onze website en de via onze website openbaar gemaakte Content, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan jou over te dragen.
 2. Onder de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geven wij aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, waaronder onze website, en de Content, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze intellectuele eigendomsrechten, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform, onze website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform, onze website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.
 4. Alle informatie, materialen en/of documenten die je verstrekt aan ons in het kader van het Platform blijven eigendom van jou. Wij verkrijgen een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van het Platform.

Garanties

We proberen je zo goed mogelijk te helpen met leren. Toch kunnen we niet beloven dat je door Studira vooruitgaat op school. De rapporten die we jou sturen en/of op Studira laten zien, zijn gebaseerd op je gedrag op Studira. Het kan zijn dat je voor een toets of overhoring uiteindelijk beter of minder goed scoort.

 1. Wij doen ons best om onze diensten zo goed mogelijk te verrichten. Wij geven of doen geen garanties, over bijvoorbeeld de werking, veiligheid, of juistheid van de Content en het Platform, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Wij zijn niet verplicht om bepaalde Content of functionaliteiten op verzoek toe te voegen aan het Platform, of te behouden op het Platform.
 2. Wij garanderen niet dat jouw gebruik van het Platform bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
 3. De rapporten die wij jou sturen over jouw voortgang zijn alleen gebaseerd op jouw gebruik van het Platform. Je kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, rapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van het Platform worden verkregen.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die jij door middel van het Platform hebt verkregen.

Aansprakelijkheid

Lijd jij schade door toedoen van Studira? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Zijn wij inderdaad aansprakelijk voor jouw directe schade, dan betalen we je maximaal 1000 euro.

 • Wanneer wij aansprakelijk zijn voor enige schade zijn wij alleen aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de jou aan ons betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor het Platform waaruit de aansprakelijkheid van ons voortvloeit. Onze aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een (totaal)bedrag van maximaal EUR 1.000,= per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. materiële schade aan zaken;
 2. redelijke kosten die je zou moeten maken om onze prestatie in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt beëindigd;
 • redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover betrekking hebbend op directe schade; en
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade.
 • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat jij de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Studira meldt, maar in ieder geval binnen zes tig (60) dagen. 

Duur

Je kan een lidmaatschap aangaan voor bijvoorbeeld drie maanden, zes maanden of een jaar. Als je je lidmaatschap binnen deze tijd opzegt of er geen gebruik meer van maakt, krijg je geen geld terug. Wil je niet dat je lidmaatschap verlengd wordt? Laat dan uiterlijk één maand voordat je lidmaatschap afloopt aan ons weten dat je wilt stoppen. 

 • De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat wij aan jou de mogelijkheid verlenen om je voor het eerste maal toegang te verschaffen tot het Platform.

Initiële duur

 • De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is drie (3) maanden, zes (6) maanden dan wel één (1) jaar, tenzij iets anders is aangegeven op het Platform. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en jouw verplichtingen onder de Overeenkomst. Wanneer je het gebruik van het Platform tussentijds staakt of het lidmaatschap opzegt is Studira niet verplicht enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van het Platform terug te betalen.

Omzetting naar onbepaalde tijd

 • Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 7.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer je niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet je de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via jouw account.
 • Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan je de Overeenkomst via jouw account altijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Verlenging bepaalde tijd

 • Artikel 7.3 is niet van toepassing wanneer je in je Account aangeeft dat je de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlenging is artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.

Beëindiging

Als je lidmaatschap is afgelopen, kun je niet meer inloggen op Studira. Zijn er rekeningen van Studira die je nog niet betaald hebt, dan moet je die onmiddellijk betalen.

 • Als de Overeenkomst eindigt, mag je het Platform niet meer gebruiken. Wij zullen je account  meteen ontoegankelijk maken. 
 • Als de Overeenkomst wordt beëindigd door ontbinding, blijven de bedragen die wij voor die ontbinding hebben gefactureerd in verband met wat wij correct hebben verricht verschuldigd. Die bedragen worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Tevredenheidsgarantie

Voor sommige lidmaatschappen geldt: ben je niet tevreden, dan krijg je je geld terug. Je moet dan wel een nieuwe klant zijn én je lidmaatschap binnen veertien dagen opzeggen. We proberen het geld dan binnen een maand terug te storten op je bankrekening.

 • Bij sommige lidmaatschappen hanteren wij de tevredenheidsgarantie “Niet tevreden, geld terug”. Op de website is aangegeven bij welk lidmaatschap dit van toepassing is.
 • De tevredenheidsgarantie betekent het volgende. Als je niet tevreden bent met ons of onze Dienst, kan je de Overeenkomst binnen 14 dagen opzeggen door een e-mail te sturen aan contact@studira.nl. Wij doen ons best om jou na opzegging binnen één (1) maand terug te betalen op het rekeningnummer dat jij hebt opgegeven.  
 • De tevredenheidsgarantie is alleen van toepassing als je een nieuwe klant bent, zoals omschreven in artikel 7.6.

Privacy

Alle informatie die we hebben over jou (bijvoorbeeld hoe goed het gaat met oefenen) delen we niet met anderen tenzij jij of je ouders hiervoor akkoord geven of omdat dit nodig is om Studira aan jou te kunnen aanbieden. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons privacy statement op de website.

 • De gegevens die jij tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die je verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst verwerken wij op een veilige manier en volgens het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Overig

We hopen niet dat het ooit gebeurt, maar stel: we krijgen ruzie (jij bent het niet eens met ons of wij zijn het niet eens met jou) en we komen er samen niet uit, dan vragen we de rechtbank om hulp. Een rechter zal dan bepalen wie van ons gelijk heeft en ons helpen met het oplossen van ons probleem.

 • Wanneer wij daarvoor toestemming hebben gegeven, mag je rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst met ons overdragen aan een derde partij. Wij mogen onze rechten en verplichtingen in verband met de Overeenkomst overdragen aan derden en zullen je daarover informeren.
 • Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik dat je van ons Platform maakt, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen wij voorgeleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst gewijzigd op 7 dec 2022.